Foto. Hanna Midfjäll.

I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1.

I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1.

- Det är mycket positivt att regeringen nu tillför resurser till Svenska från dag 1 för asylsökande även för de kommande åren. Det är en verksamhet som gjort skillnad för över 170 000 personer. Nu kan vi underlätta starten i Sverige för många asylsökande även framåt, säger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

Anslaget för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare föreslås bli 150 miljoner kronor 2020. Av dessa ska 140 miljoner fördelas till Svenska från dag 1. Inom ramen för de särskilda insatserna tillkommer ett nytt stöd till Svenska för föräldralediga på 10 miljoner 2020. Regeringen motiverar med att satsningarna ska påskynda etableringen för föräldralediga i samhället, och att studieförbundens insatser ska förstärka redan pågående insatser och vara ett komplement till de offentliga aktörernas insatser.

- Det finns inget förslag i budgetpropositionen om att satsningen på folkbildning med utrikes födda kvinnor förlängs. Det innebär att verksamheten enligt plan kommer avvecklas under 2020. Vi tycker att verksamheten är viktig, framgångsrik och borde få fortsätta. Det som beskrivs som en satsning på föräldralediga tolkar vi som att insatsen ersätter den som drivits för korttidsutbildade kvinnor, säger David Samuelsson. 

Ingen uppräkning av de generella anslagen sker till studieförbunden. Det sammanlagda anslaget till folkbildningen föreslås bli 4 320 miljoner kr för år 2020, en ökning på 22 miljoner som kommer gå till kvalitetshöjande insatser inom folkhögskolan.

- Det är bekymmersamt att folkbildningsanslaget till studieförbunden urholkas genom att det inte räknas upp alls. Inflationen hyvlar av resurserna. I kombination med att kommuner och regioner sänker sina anslag blir effekten över tid att kvaliteten tunnas ur. Studieförbunden behöver ökade generella anslag. Nu sker riktade satsningar som i sig är positiva medan de fria resurserna i stället urholkas vilket vi beklagar, förklarar David Samuelsson.

I budgetpropositionen framkommer även att SCB får det samlade ansvaret för folkbildningens statistik och att Demokrati 100 år tillförs resurser. Folkbildningens gemensamma demokratiarbete sker i dag genom bland annat satsningen #ViMåstePrata. 

Läs Studieförbundens hela kommentar om budgetpropositionen i bifogad PDF-fil.

Länk Budgetpropositionen för 2020.

Kontakt Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson: 070-543 27 39, david@studieforbunden.se.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50