Glöm inte folkbildningens insatser för asylsökande!

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg skriver i inlägget”Utnyttja civilsamhället inkluderande kraft” om frivillighetsorganisationers betydelse i mottagandet av asylsökande, och att de kan utnyttjas bättre. Från Studieförbundens sida håller vi med om budskapet, men jag häpnar över att studieförbundens breda arbete med folkbildning tillsammans med asylsökande och nyanlända inte nämns överhuvudtaget.

Studieförbunden spelar en viktig roll i arbetet med asylsökande och nyanländas etablering, och inte sällan är det här kunskapen om lokala insatser finns. Dessa insatser borde göra studieförbunden till en självklar aktör när kommuner och myndigheter diskuterar frågor om mottagande och integration. Det skriver Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson i en debattartikel i Dagens Samhälle.

REPLIK MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg skriver i inlägget ”Utnyttja civilsamhället inkluderande kraft” om frivillighetsorganisationers betydelse i mottagandet av asylsökande, och att de kan utnyttjas bättre.

Från Studieförbundens sida håller vi med om budskapet, men jag häpnar över att de tio studieförbundens breda arbete med folkbildning tillsammans med asylsökande och nyanlända inte nämns överhuvudtaget. Ska kontakterna mellan offentlighet och föreningsliv stärkas så måste även studieförbundens roll tas tillvara.

Under ett års tid har asylsökande i över 255 kommuner kunnat ta del av verksamhet hos de tio studieförbunden. Regeringens satsning ”Svenska från dag ett” har nått 70 000 personer hittills i år och ungefär lika många förra året. Det är en mycket omfattande insats.

För de som inte känner till kraften i folkbildning har insatserna på många sätt varit en ögonöppnare. Tusentals frivilliga har valt att vara ledare i studiecirklar, föreningar har arrangerat aktiviteter där etablerade svenskar och nyanlända möts, människor som söker asyl har fått sina första kontakter med samhället och svenska språket. Aktiviteterna har nått ut där människor uppehåller sig, på asylboenden och i lokaler som fungerat som samlingspunkter för asylsökande från både anläggningsboenden och egna boende. De tio studieförbunden utgör en demokratisk infrastruktur som verkligen har kommit till nytta.

MUCF:s rapport ”Flyktingmottagandet – Det civila samhällets roll och villkor” visar att det kan vara svårt att hitta rätt i den kommunala förvaltningen, och att få överblick över vilka föreningar som gör vad för flyktingar. Organisationerna efterlyser en förbättrad dialog. Inte sällan är studieförbunden på orten de som har bäst koll på vilka insatser som finns för asylsökande lokalt idag, och inte sällan får de frågor från kommun och myndigheter om hur situationen ser ut. De tio studieförbunden spinner gärna vidare på den dialogen för att förbättra möjligheter för nyanländas etablering, både under asylprocessen och efter att personerna fått uppehållstillstånd.

Det är mycket positivt att Lena Nyberg föreslår utbildningssatsningar för tjänstemän i offentlig sektor för att de ska våga ta steget och prioritera dialog med civilsamhällets parter. Inom folkbildningen arbetar vi med vuxnas lärande där människors erfarenheter tas tillvara, något som har visat sig framgångsrikt för att gemensamt öka både kunskap och engagemang i en fråga. En sådan utbildningssatsning med folkbildningens metoder kan på sikt bli avgörande för våra nya medborgare och deras chanser att hamna rätt och etablera sig i samhället. Via folkbildning, utökad dialog och nätverk kan civilsamhällets kraft verkligen tas tillvara!

Vi inom folkbildningen vill inte att de insatser för asylsökande som genomförts hos studieförbunden blir osynliggjorda. När statliga myndigheter och kommuner arbetar vidare med frågan vill vi vara med som en självklar samhällsaktör. Folkbildningen kan ge fortsatt stora bidrag i arbetet med asylsökande och för nyanländas etablering.

De tio studieförbunden finns i hela landet, och vi står redo!

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Artikeln är publicerad i Dagens Samhälle 2016-10-04Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50