Foto: Stina Gullander.

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen med tyngdpunkt på förslag för att ta samhället genom Coronakrisen. Tidigare har regeringen presenterat flera ändringsbudgetar med åtgärder för utsatta branscher och individer som förlorat sina arbeten, och valt att tillföra 30 miljoner till studieförbunden för kompetensutveckling under pandemin.

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen med tyngdpunkt på förslag för att ta samhället genom Coronakrisen. Tidigare har regeringen presenterat flera ändringsbudgetar med åtgärder för utsatta branscher och individer som förlorat sina arbeten, och valt att tillföra 30 miljoner till studieförbunden för kompetensutveckling under pandemin. 

- Studieförbunden kan spela en viktig roll för att stötta människor på deras väg tillbaka i jobb och för att ta samhället genom krisen. Därför är det välkommet att studieförbunden nu tillförs 30 miljoner kronor för kompetensutveckling i vårändringsbudgeten, säger David Samuelsson generalsekreterare Studieförbunden.

30 miljoner till studieförbunden för kompetenshöjande insatser

Den 30 mars presenterade regeringen ett flertal åtgärder för förbättrade möjligheter till utbildning. Däribland 30 miljoner kronor till studieförbunden för arbetsmarknadsnära insatser på distans. Samma satsning återkommer i vårändringsbudgeten 2020. Regeringen skriver:

”Arbetsmarknadsnära insatser på distans som studieförbunden bedriver inom relevanta områden bör tillgängliggörs bredare och kompletteras utifrån rådande situation för att snabbt möta behovet av kompetensutveckling som stärker individens möjlighet till arbete. Anslaget ökas med 30 000 000 kronor innevarande år.”

Övriga tillskott och förändringar inom folkbildningsområdet:

  • Regeringen föreslår att anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen ökas med sammanlagt 92 000 000 kronor.
  • Anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen minskas med 10 000 000 kronor. Anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen tillfördes 10 000 000 kronor för 2020 för att utrikes födda föräldralediga ska kunna lära sig svenska och på så vis påskynda etableringen i samhället. Anslagets ändamål omfattar dock främst asylsökande, vilket inte är den tänkta målgruppen. Ändamålet för anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen omfattar däremot den tänkta målgruppen. Anslaget får bl.a. användas för statsbidrag till folkbildningen. Medlen bör därför överföras till anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, som därmed ökas med 10 000 000 kronor.
  • För att möta ökade behov av utbildning hos vuxna som behöver återkomma i arbete bedömer regeringen att folkhögskolan bör tillföras medel för fler platser på allmän kurs samt yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna kan genomföras i folkhögskolors lokaler eller på distans, beroende på vad omständigheterna kring utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 medger. Med tanke på de extraordinära omständigheterna anser regeringen att staten bör stå för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas. Anslaget bör därför ökas med 52 000 000 kronor. Utgifterna beräknas öka med 104 000 000 kronor 2021 och 52 000 000 kronor 2022.

Kontakt: Ebba Ringborg, utredare, ebba@studieforbunden.se, 072 - 565 52 22Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50