​Kommentarer till regeringens budget för 2018 ur ett studieförbundsperspektiv

Mer resurser till studieförbunden, men långsiktighet saknasI regeringens budget för 2018 tillförs sammanlagt 100 miljoner kronor till studieförbunden, inom ramen för tre olika riktade satsningar. Det är mycket glädjande och möjliggör för fler att ta del av studieförbundens verksamheter.Vi menar att dessa riktade anslag framöver bör permanentas och övergå i en höjning av det generella anslaget. Det

Mer resurser till studieförbunden, men långsiktighet saknas

I regeringens budget för 2018 tillförs sammanlagt 100 miljoner kronor till studieförbunden, inom ramen för tre olika riktade satsningar. Det är mycket glädjande och möjliggör för fler att ta del av studieförbundens verksamheter.

Vi menar att dessa riktade anslag framöver bör permanentas och övergå i en höjning av det generella anslaget. Det vore det bästa sättet att uppnå statens mål med stödet till studieförbunden och ge studieförbunden de bästa förutsättningar att genomföra verksamhet.

Frysningen av uppräkningen av folkbildningsanslaget, trots prishöjningar på uppåt fem procent under 2019 och 2020, innebär på sikt en nedskärning av resurserna för folkbildningen. Det är en oroväckande utveckling med betydande negativa konsekvenser.

Välkomna satsningar på uppsökande insatser riktade till utrikes födda kvinnor och stärkt stöd till vuxnas delaktighet i barns lärande

Vi välkomnar regeringens satsningar på uppsökande verksamhet riktad mot utrikesfödda kvinnor och på stärkandet av föräldrars delaktighet i sina barns lärande. De tio studieförbunden har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta uppsökande och det är glädjande att regeringen värderar detta.

Låt studieförbunden delta i etableringen

De ytterligare medel som tillförs Svenska för dag ett är ett erkännande från regeringen av värdet av studieförbundens arbete med asylsökande. Tillskottet visar att staten har lyssnat på studieförbundens invändningar om att nedtrappningen av medel inom folkbildningen med asylsökande varit alldeles för kraftiga satt i relation till det fortsatt stora behovet av verksamheten.

Det är dock olyckligt att studieförbundens folkbildningsverksamhet med asylsökande inte utökas till att omfatta nyanlända i etableringen. Den välfungerande verksamhet och de omfattande nätverk som de tio studieförbunden byggt upp tas inte tillvara i dagens system där offentliga myndigheter förväntas klara etableringen på egen hand.

Fortfarande inget studiestöd till kontakttolkar

Det har skett en betydande utbyggnad av utbildningen av kontakttolkar de senaste åren. Samtidigt saknas fortfarande möjlighet till studiemedel för studerande på utbildningen vid studieförbunden, trots att utbildningen är på halvtid. Regeringen sätter därför i praktiken stopp för sin egen ambition att få fram fler tolkar. Vi vet att många personer väljer att inte påbörja utbildningen eller tvingas avsluta den innan de gått klart på grund av att utbildningen inte ger studiemedel.

Positivt med ökade medel till folkhögskolor och folkbibliotek

Studieförbunden ser positivt på att folkbildningen uppvärderas i och med ökade resurser till biblioteksverksamhet i hela landet och 5000 nya platser inom folkhögskolans allmänna och särskilda kurs.  

Kontakt David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden: david.samuelsson@studieforbunden.se Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50