Regeringen inleder en ny dialog om relationerna mellan staten och den ideella sektorn. Denna gång står organisationer som arbetar med mottagande av asylsökande, nyanländas etablering samt integration i fokus. Även EU är på gång med ett ”Europeiskt integrationsforum”. Folkbildningsförbundet har tagit fram en modell för hur nyanlända till Sverige kan ta del av samhället med hjälp av studieförbunden.

Regeringen inleder en ny dialog om relationerna mellan staten och den ideella sektorn. Denna gång står organisationer som arbetar med mottagande av asylsökande, nyanländas etablering samt integration i fokus. "I en överenskommelse om integration är studieförbunden en självklar part" kommenterar Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet.

Folkbildningsförbundet har tagit fram en modell för hur nyanlända till Sverige ska kunna ta del av samhället och det svenska språket med hjälp av studieförbunden. De tre stegen är:1. Samhällsintroduktion - med mer än bara samhällskunskap2. Stärk svenskundervisningen med vardagskontakt3. Bryt passiviteten och erbjud studiecirklar

Studieförbunden har, genom sina närmare 300 medlems- och samarbetsorganisationer, stark förankring i föreningslivet. Det ger en unik möjlighet att i samverkan med föreningarna erbjuda fördjupad förenings- och samhällskunskap.

"Vi vet att ett effektivt sätt för många nyanlända att tidigt få kontakt med det svenska samhället är genom föreningslivet. Där finns många dörröppnare." säger Maicen Ekman.

Även EU uppmärksammar behovet av att samarbeta med civilsamhället när det gäller integration och interkulturell dialog. I Europeiska Unionens officiella tidning (3 februari 2009) beskrivs hur EU-kommissionens förslag om ett "Europeiskt integrationsforum" har växt fram. Där uttalar sig också EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) positivt om ett forum, och man betonar att EU borde underlätta för invandrarorganisationer att delta. Integrationsforumet skulle vara rådgivande och kunna utfärda rekommendationer, och bland annat bestå av representanter för det civila samhället.

Länkar

Folkbildningsförbundets remissvar till "Egenansvar med professionellt stöd" där en modell för mottagande av nyanlända presenteras:http://www.newsdesk.se/pressroom/folkbildningsforbundet/document/view/studiefoerbunden-och-mottagandet-av-nyanlaenda-3300

Regeringens pressmeddelande om den nya dialogen:http://www.regeringen.se/sb/d/11281/a/118666

Europeiska Unionens officiella tidning 2009-02-03:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:027:0095:0098:SV:PDF

För mer information kontaktaFolkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46

Fotnot: Den första nationella överenskommelsen mellan regeringen och ideell sektor rörde sociala frågor. Den slöts av regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting i oktober 2008.

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas.  www.studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50