Studieförbunden vill göra mer för unga arbetslösa, skriver företrädare för Sveriges tio studieförbund i en debattartikel i Skånska Dagbladet. Debattörerna ser ett växande problem för unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar. Tre förslag till regeringen presenteras.

Studieförbunden vill göra mer för unga arbetslösa, skriver företrädare för Sveriges tio studieförbund i en debattartikel i Skånska Dagbladet. Debattörerna  ser ett växande problem för unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar. Tre förslag till regeringen presenteras. Artikeln i sin helhet:

Studieförbunden gör skillnad

Vid de två hearingar som regeringen genomfört inför en Folkbildningspolitisk proposition signaleras en tydlig förståelse för folkbildningens stora betydelse för att individers möjligheter att växa och utvecklas i gemenskap med andra. Tillsammans med en helhetssyn på folkbildning är det vad vi förväntar oss ska prägla förslaget.

Det som oroar är signaler om att folkbildningens huvudsakliga uppgift riskerar att begränsas utifrån en instrumentell syn på kunskap och anställningsbarhet. Vi menar att det vore olyckligt såväl utifrån individens, som samhällets perspektiv.

Staten avsätter varje år ca 3,3 miljarder kronor till folkbildning därför att vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling. Det handlar om bildning, kunskapsuppbyggnad, lokalt engagemang och kulturinsatser på bredden.

Vi ser ett växande problem i alla de unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar eller studerar. Dagligen och stundligen försöker vi med folkbildningens metoder erbjuda deltagarna tillfälle att hitta sin väg, knyta nya kontakter och att utveckla sin kommunikativa förmåga i samspel med andra.

Ett par konkreta exempel:

1.  Hiphopen bildar och ger en andra chans

En forskningsrapport ”Unity – Hiphop, socialt kapital och lärande i Studieförbundet Vuxenskolan” av Johan Söderman och Johan A. Lundin visar att den pedagogik som folkbildningen arbetar med inom hiphopen har betydelse för att unga människor skall nå bildning och kunskap. Hiphop-pedagogiken får ungdomarna att inse att kunskap är makt och att utbildning gör skillnad. Möjlighet ges att växa, ta plats och gå vidare.

2.  Samarbete studieförbund - folkhögskola

Marieborgs folkhögskola kontaktade ABF för att få hjälp att finna deltagare till en allmän kurs på grundskolenivå i Skäggetorp – Linköping, med huvudinriktning mot samhällskunskap och svenska. ABF kunde genom sitt redan etablerade arbete i området svara för rekrytering och bistå med lokaler och administrativt stöd. ABF bidrog också med ledare för att komplettera Marieborg som svarade för kursföreståndare samt annat hörande till anordnarrollen som hantering av CSN-frågor, behörighetsgivning m.m.

Två exempel, som kan mångfaldigas, och visar på sambandet – folkbildning, växtkraft, möjligheter.

Peter Håkansson, arbetslivsforskare vid Malmö Högskola, svarar i en intervju på frågan: Kan man verkligen tala om nytta och folkbildning:

”Självklart! Men nytta får inte bara betraktas i ett kort perspektiv och mätas efter hur många som får jobb efter en kurs eller utbildning. Den som knyter kontakter får kanske inte jobb direkt. Men mötet gör personen mer anställningsbar i ett längre perspektiv.”

Kan det beskrivas bättre och enklare än så? Så arbetar vi inom studieförbunden och vi utgår ifrån att Maria Arnholm och regeringen ser vår roll.

Om regeringen vill ge fler människor möjligheter, har vi tre konkreta och lätt genomförbara förslag:

1.  Anvisa 100 miljoner kronor till Folkbildningsrådet att användas för medfinansiering av studieförbundsledda projekt för unga arbetslösa inom ESF-programmet. Den begäran riktade vi till arbetsmarknadsdepartementet i juni förra året. Vi har inte fått något svar – än!

2.  Bemyndiga Arbetsförmedlingen att använda en del av anslaget 1:3 ”Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser” som inte fullt utnyttjas på senare år, till studieförbundsledda projekt för unga arbetslösa.

3.  Öka ytterligare insatserna till studiemotiverande kurser och inkludera i det också studieförbundens verksamhet för arbetslösa unga.

Tre förslag som visar på vår samlade vilja att göra insatser för unga arbetslösa. Men vår signal till regeringen är – Blanda inte ihop det uppdraget med det grundläggande folkbildningsuppdraget. Folkbildning och bildning är något mer än arbetsmarknadspolitiska insatser.

Annika Nilsson, ABF

Carl Johan Östh, Medborgarskolan

Michel Wlodarczyk, Folkuniversitetet

Omar Mustafa, Ibn Rushd Studieförbund

Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet

Åke Marcusson, NBV

Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund

Johnny Nilsson, Studiefrämjandet

Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda

Niklas Lundgren, Studieförbundet Vuxenskolan

Skånska Dagbladet 2014-03-09Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50