​Studieförbundsperspektiv på regeringens budgetförslag

Regeringen föreslår att nivån på folkbildningsanslaget fryses 2019 och 2020. Eftersom regeringen i sin egen prognos räknar med prishöjningar på fem procent under 2019 och 2020 innebär det en väsentlig nedskärning av resurserna för folkbildningen. De tio studieförbunden får nu betydande resurstillskott för folkbildningen med asylsökande, vilket är välkommet. Läs fler kommentarer här.

Här följer kommentarer till regeringens budget för 2017 ur ett studieförbundsperspektiv

Fel med nedskärningar av folkbildningsanslaget

Regeringen föreslår att nivån på folkbildningsanslaget fryses 2019 och 2020. Eftersom regeringen i sin egen prognos räknar med prishöjningar på fem procent under 2019 och 2020 innebär det en väsentlig nedskärning av resurserna för folkbildningen.

De tio studieförbunden genomför viktiga samhällsinsatser i hela landet tillsammans med de asylsökande. Vi menar att förmågan att nå breda grupper borde visas genom att de generella resurserna för folkbildningen förstärks. Den föreslagna neddragningen av folkbildningsanslaget kommer att få mycket negativa konsekvenser.

Välkommet resurstillskott för folkbildning med asylsökande

De tio studieförbunden får nu betydande resurstillskott för folkbildningen med asylsökande. Vi välkomnar att det skjuts till ytterligare medel eftersom behoven och efterfrågan på folkbildning är så stor hos de personer som sökt asyl. Studieförbunden vill att asylsökande inte bara ska få medverka i folkbildning och språkstudier från första dagen, utan också till sista. Därför är det angeläget att de ökade resurserna kan användas så att varje person kan få mer folkbildning.

Länsstyrelsernas samordningsansvar för meningsfull sysselsättning

Regeringen föreslår att samordningsansvaret för meningsfull sysselsättning för asylsökande flyttas från Migrationsverket till länsstyrelserna. I samband med det vill vi lyfta fram risken att kunskapen om och kontakten med de tio studieförbunden lokalt och regionalt som har byggts upp på Migrationsverket kan försvinna.

Studieförbunden föreslår att arbetet med att utveckla och förankra samordnings- och samverkansmodeller mellan olika länsstyrelser och de tio studieförbunden får hög prioritet. Länsstyrelserna behöver utveckla sin kunskap om studieförbundens kompetens, möjligheter och betydelse. Syftet bör vara att vidmakthålla och utveckla den samverkan som byggts upp mellan Migrationsverket och de tio studieförbunden.

Fortfarande inget studiestöd till kontakttolkar

Utbyggnaden av utbildningen av kontakttolkar fortsätter eftersom behoven är så stora. Däremot saknas fortfarande möjlighet till studiemedel för studerande på utbildningen vid studieförbunden trots att utbildningen är på halvtid. Regeringen lägger därmed krokben för sin egen ambition att få fram fler tolkar. Vi vet att många personer väljer att inte påbörja utbildningen eller tvingas avsluta den innan de gått klart på grund av att utbildningen inte ger studiemedel.

Låt de boende bestämma

Det är glädjande att satsningen Äga Rum ska prioritera projekt i bostadsområden med lågt deltagande i offentligt finansierad kultur. En avgörande framgångsfaktor är att de boende själva ska få skapa och bestämma över kulturprojekten. Studieförbunden förväntar sig nu att Äga rum lever upp till att de boende och deras organisationer verkligen får stå i centrum och ha det avgörande inflytandet. Det får inte bli så att deras vilja underordnas andras konstnärliga eller kulturpolitiska målsättningar.

Positivt med ökat stöd till samlingslokaler

Studieförbunden välkomnar att regeringen satsar på samlingslokaler. I samarbete med de tio studieförbunden bidrar samlingslokaler som hembygdsgårdar och folkets hus till en viktig demokratisk infrastruktur där föreningar och individer kan arrangera aktiviteter som de själva väljer.

Gör om satsningen till ”Hela Sverige läser”

Regeringen uppmärksammar befolkningens försämrade läsförmåga, och vikten av läsfrämjande insatser. Studieförbunden ser positivt på läsfrämjande insatser men anser att regeringen bara kommer halvvägs när de fokuserar på barnen, då vi vet att vuxna behöver utveckla sin läsförmåga under hela livet. En god läsförmåga ger individen mer flexibilitet i arbetslivet och större möjlighet att delta i samhället. Metoder för att stimulera människor i alla åldrar till läsning som vi förespråkar baseras på nyfikenhet och läslust, något som det finns goda exempel på hos de tio studieförbunden.

Studieförbunden anser att satsningen ”Hela Sverige läser med barnen” bör utvecklas till ”Hela Sverige läser”. Delegationen som finns på förslag bör få i uppdrag att samla in läsfrämjande insatser för alla åldrar, inte bara för barn.

För mer information kontakta

Generalsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.se

Kommunikationsansvarig Anna Morin, 070-251 91 46,anna@studieforbunden.seStudieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50