Studieförbundsperspektiv på regeringens förslag om ökade resurser till etableringsverksamhet

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar regeringens förslag för ökade resurser till studieförbundens etableringsverksamhet.

Kommentar av David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden:

- Det är glädjande att regeringen föreslår ökade resurser för studieförbundens folkbildning med asylsökande inom Svenska från dag 1 och tillför nya pengar för ett uppsökande arbete inriktat på utrikesfödda kvinnor. Det är mycket positivt att studieförbunden nu kan nå fler deltagare inom dessa grupper.

- De tio studieförbunden har sedan 2015 genomfört omfattande och framgångsrika insatser med asylsökande. Dagens besked är ett erkännande från regeringen av värdet av studieförbundens arbete.

- Från studieförbunden är vår principiella hållning att vi hellre ser att resurser kommer genom de generella anslagen till studieförbunden. Att som nu få pengar i olika påsar styrda av olika regelverk försvårar vårt arbete och gör det mindre flexibelt.

- Studieförbunden efterlyser också besked från regeringen om att studieförbunden är nödvändiga aktörer för en framgångsrik etablering av de nyanlända som fått uppehållstillstånd. De offentliga myndigheterna kommer inte att klara av den uppgiften på egen hand.

Folkbildningsminister Anna Ekström redogör så här för dagens satsning:

"SATSNINGAR PÅ STUDIEFÖRBUNDEN I JOBBPAKET FÖR UTRIKESFÖDDA KVINNOR

I dag presenterar regeringen ett budgetpaket för att stärka etableringen hos utrikesfödda kvinnor. I paketet, som består av satsningar på totalt 135 miljoner kronor, är två viktiga beståndsdelar satsningar på studieförbunden.

✔️ Den framgångsrika insatsen Svenska från dag ett, där asylsökande tidigt får lära sig svenska via folkbildningen, tillförs 20 miljoner kronor för att fortsätta nå ett stort antal deltagare.

✔️Ett nytt stöd på 30 miljoner kronor införs för att studieförbunden ska arbeta uppsökande och motiverande särskilt riktat mot utrikesfödda kvinnor med målet att fler ska ta steget in i utbildning.

Syftet är bland annat att dessa insatser ska kunna stärka deltagarnas självförtroende och språkliga utveckling, ge studie- och arbetslivsträning och i slutändan rekrytera till fortsatta studier.

Som minister med ansvar för folkbildningen är jag stolt och glad över satsningarna. I dessa tider av filterbubblor, fake news och alternativa fakta lyser folkbildningen upp som en fyrbåk av kunskap och bildning. Studieförbunden finns i hela Sverige, har en vana av att jobba med målgruppen och har omfattande kontakter med det civila samhället. Jag kan inte tänka mig någon bättre aktör för att bära dessa viktiga uppdrag."

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-vill-att-fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-komma-i-arbete/

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/08/mer-medel-till-svenska-fran-dag-ett/

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/08/uppsokande-och-motiverande-studieforbundsinsatser-riktade-till-utrikes-fodda-kvinnor/Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50