Välkommen som folkbildningsminister Anna Ekström!

Idag presenterade statsminister Stefan Löfven Anna Ekström som ny minister i utbildningsdepartementet. En viktig del av uppdraget är folkbildningen, den verksamhet som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. Avgörande för samhällets utveckling är att vi tar vara på erfarenheter och kompetens hos alla medborgare.

Idag presenterade statsminister Stefan Löfven Anna Ekström som ny minister i utbildningsdepartementet. En viktig del av uppdraget är folkbildningen, den verksamhet som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.

Vi hälsar dig välkommen till ditt nya spännande uppdrag som folkbildningsminister! Du känner ju skolans möjligheter och utmaningar utmärkt väl men jag vill passa på att slå ett slag för hur studieförbunden kan bidra att möta flera viktiga samhällsutmaningar som skolan brottas med.

Avgörande för samhällets utveckling är att vi tar vara på erfarenheter och kompetens hos alla medborgare. Vi vet att det är många unga som inte får någon bra start på vuxenlivet, som varken jobbar eller studerar, och som blir så kallade hemmasittare. Jag har ett par förslag till folkbildningsministern och till regeringen på viktiga insatser för att unga ska få bidra:

Idag är det över nio procent av de unga mellan 20-24 år som varken arbetar eller studerar. Det är också drygt 20 procent som inte tagit en gymnasieexamen tills de är 20 år. De unga som kallas hemmasittare är allt för lite prioriterade idag. Många av dem grundlägger problem i skolan och kommer senare att få det tufft att få jobb och fullt ut komma in i samhället. Studieförbunden vill och kan bidra till att unga ska orka och vilja ta upp sina studier.

Jag föreslår att staten bättre tar tillvara studieförbunden som en resurs för studiemotiverande verksamheter för unga i som saknar gymnasieutbildning. Studieförbunden når redan väldigt många unga genom sina verksamheter och finns på plats i såväl glesbygden som storstädernas förortsområden. Det är hög tid att ge de tio studieförbunden förtroende och resurser att jobba systematiskt med uppsökande och stödjande verksamhet för att nå de unga som är långt från skolmiljön.

Det är ju ett faktum att var och en av de ungdomar som inte slutfört sina gymnasiestudier har en uppförsbacke inför att börja studera igen eftersom de en gång lämnat skolan utan att fullfölja. Genom att delta i studieförbundens verksamheter kan unga få stärkt självkänsla och ökat självförtroende, vilket kan motivera dem till att våga och orka återuppta studier eller söka ett arbete eller praktikplats. Genom de tio studieförbunden och deras sammantaget över 370 medlemsorganisationer kan människor bredda sina nätverk vilket är avgörande när det handlar om introduktion på arbetsmarknaden.

Jag vill även se en satsning via studieförbunden på unga nyanlända som har svårt att klara grundskolan och gymnasium. Över 25 000 personer i åldrarna 16-19 år är inskrivna hos Migrationsverket. Många av dem är i behov av extra stöd för att förebygga och på sikt möjliggöra etablering i arbetslivet. Att möta flera vuxna och nya sammanhang skapar chanser för tonåringar som riskerar att avsluta sina studier i förtid. Deras behov skulle kunna mötas med särskilda insatser från studieförbunden med studiecirklar efter skoltid. Studieförbunden föreslår att studieförbunden ska få särskilt stimulansanslag om 25 miljoner per år under tre år för att bedriva riktade insatser till nyanlända som har svårigheter att klara grundskola eller gymnasium.

Senaste året har ideella krafter tillsammans med anställda ledare genomfört en viktig insats i satsningen Svenska från dag ett, folkbildning med asylsökande. De tio studieförbunden har skapat mötesplatser där svenskar och asylsökande kunnat mötas och lära mer om det svenska samhället och där de nyanlända börjat lära sig svenska. Att studieförbunden på kort tid kunde bygga upp en omfattande verksamhet är ett starkt bevis för styrkan i studieförbundens demokratiska infrastruktur. Vi är inte bara tio studieförbund utan organiserar också nästan hela civilsamhället. Studieförbunden har gjort det mer effektivt, med högre kvalitet och till lägre kostnader än någon offentlig myndighet eller privat företag skulle kunnat göra.

De tio studieförbunden finns i landets alla kommuner. Vi är många som gärna vill möta ungdomar och nyanlända för att skapa ett hållbart samhälle. Vi är beredda att öka våra insatser om ministern och regeringen väljer att satsa på oss!

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Studieförbunden är de tio studieförbundens gemensamma intresseorganisation. Inom studieförbunden möts en miljon individer varje år och studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Bildning förenar Sverige. Studieförbunden bildades 1903 under namnet Folkbildningsförbundet. Vi har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.


Kontakt


Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50