Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart. Totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med totalen på 36,6 miljoner redovisade studietimmar för samma tidsperiod. Det som nu stryks motsvarar därmed en andel om cirka 1,7 procent av verksamheten.

Nio av de studieförbund som är berättigade till statsbidrag har på uppdrag av Folkbildningsrådet genomfört en fördjupad granskning av de senaste årens inrapporterade verksamhet. Berörda studieförbund har fredagen den 15 januari lämnat in sina rapporter med slutsatser från granskningen till Folkbildningsrådet.

– Studieförbunden har nolltolerans mot fusk och felanvändning av statsbidrag och ser därför allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning använts eller redovisats felaktigt. Detta oavsett om felet beror på slarv och bristande rutiner eller om det istället handlar om medvetet fusk och i värsta fall bedrägerier mot studieförbunden. All verksamhet ska vara rätt genomförd och rapporterad, säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschföreningen Studieförbunden i samverkan.

Granskningen, som genomförts utifrån ett antal på förhand identifierade riskfaktorer, har bland annat gjorts genom en samkörning av data mellan studieförbunden. Studieförbunden har gemensamt tagit fram ett tekniskt verktyg för att samköra och kontrollera alla uppgifter, vilket givit resultat.

– Genom den här samkörningen har studieförbunden kunnat identifiera krockar där personer registrerats på mer än en aktivitet vid en given tidpunkt. Det har tidigare inte funnits ett fullgott tekniskt stöd för att samköra uppgifter på det här sättet. Nu när tekniken är på plats täpps en tidigare sårbarhet i studieförbundens verksamhet till, fortsätter David Samuelsson.

Granskningen visar å ena sidan att en överväldigande majoritet av verksamheten genomförts och redovisats korrekt, men även att det finns förbättringspotential inom flera områden.

– De fel som identifierats skiljer sig åt mellan studieförbunden vad gäller såväl omfattning som art. För flertalet studieförbund ligger dock en stor del av det som upptäckts inom främst musik- och bandverksamheten. Utöver det har fel identifierats inom bland annat den verksamhet som sker i samverkan med föreningar, förklarar David Samuelsson.

En stor del av strykningarna beror på att band, föreningar eller deltagare rapporterat verksamhet i mer än ett studieförbund. Här har studieförbunden under granskningen varit lika enade som tuffa i sina bedömningar: om verksamhet som redovisats inte kunnat bekräftats som genomförd har den strukits, även bakåt i tiden. I några enstaka fall kan det som upptäckts dessutom komma att leda till polisanmälan.

– Det pågår ett intensivt arbete inom såväl varje studieförbund som gemensamt med att höja kvaliteten och säkerställa att allt statsbidrag går till folkbildning. Det handlar då om alltifrån att förbättra det som vi inom folkbildningen kallar för anordnarskap med samverkansparter, till förbättrade rutiner och effektivare IT-stöd för registrering av deltagande och uppföljning. Utöver det har Folkbildningsrådet dessutom fått ökade resurser för uppföljning och kontroll, fortsätter David Samuelsson

Studieförbunden har omfattande verksamhet i landets samtliga kommuner med knappt en miljon personer som deltar per år. Det mesta sker på ideell basis - över 100 000 svenskar väljer varje år att på sin fritid att vara helt ideella ledare för något av de tio studieförbunden. Genom folkbildning skapas förutsättningar för en mångfald av människor att bli delaktiga i samhällslivet, på deras villkor. Folkbildningen har en stor, kanske rent av avgörande betydelse för såväl demokratin som för samhällets och den enskilde individens utveckling.

– Det är helt grundläggande att de offentliga medel som avsätts till folkbildningen också används för folkbildande aktiviteter och inget annat. Arbetet med kontroll och stärkt kvalitet kommer därför vara en naturlig del av studieförbundens fortsatta uppdrag och verksamhet, avslutar David Samuelsson.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks. 

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra. 
 
Bildning förenar Sverige.Kontakt